Duomenų apsauga

Kaišiadorių rajono Rumšiškių kultūros centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
Asmuo turi teisę:
Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;

Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;

Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų
valdytojui („duomenų perkeliamumas“).
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.
 
Asmens teisių įgyvendinimo tvarka
Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kaišiadorių rajono Rumšiškių kultūros centro administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r., LT – 56335 arba el.paštu info@rumsiskiukc.lt
Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, Kaišiadorių rajono Rumšiškių kultūros centro administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
 
Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų
subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą
ar baudžiamąjį persekiojimą;
Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir
nustatymą;
Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių
apsaugą.
 
Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į  Kaišiadorių BFT, asmens duomenų apsaugos pareigūną, Vytą Jacevičių, mob. +37063191848, el. p. vytas.jacevicius@kaisiadorysbft.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
Jeigu asmuo nesutinka su Kaišiadorių rajono Rumšiškių kultūros centro administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310
Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.